Facebook nyereményjáték.

 1. A játék és a szervező

Jelen szabályzat az Imune.bio által kezelt Facebook oldalán futó nyereményjátékra vonatkozik az alábbi feltételekkel.

 

 1. Kik vehetnek részt a játékban?

A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos). Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

 

A nyertes személye: az, aki a nyereményjáték feltételeinek eleget tett, és a véletlenszerűen történő sorsolás folyamán kiválasztásra került.

 

A Játékban a Szervező és közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot.

A Szervező, annak nyertesre való átruházását követően, nem vállal felelősséget a tárgynyeremény tulajdonjogát illetően.

 

Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

 

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. 

A Játék időtartama: 2022.05.23.-2022.05.29. 00:00

Nyertesek száma: 1

Nyeremény: 1 csomag vitamincsoki, a nyertes által választott ízben

 

Eredményhirdetés: 2022.05.30. hétfő 10:00-15:00 között.

 

 1. A játék menete, érvényes nevezések

 

A játékban való részvétel: a játékban való részvételhez a nyereményjáték posztja alatt kell válaszolni a Szervező által feltett kérdésre.

 

Sorsolás:

 

A Játék során a nyertesek között a 2. pontban részletezett nyeremény kerül kisorsolásra. A nyeremény készpénzre nem válthatók és át nem ruházhatók. A nyertes nevét a Szervező Facebook oldalán tesszük közzé legkésőbb a sorsolásra megjelölt időpontot követő 3 órán belül. Pótnyertesek sorsolásának jogát fenntartja magának a Szervező.

 

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

 • ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;

 

 • ha az eredményhirdető posztra 5 munkanapon belül nem jelentkezik Szervezőnél a Facebookon privát üzenetben
 • ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;
 • jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti

 

 1. Játékosok és nyertes kötelezettségei

A nyertes személye: az, aki a játékban való részvétel után véletlenszerűen kiválasztásra kerül. Elismeri, hogy a nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható. A nyertes nevét a Szervező Facebook oldalán tesszük közzé az eredményhirdetésként megjelölt időpontban.

 

 1. Nyertes értesítése, nyeremény átvétel:

A nyertes Facebook üzenetben veszi fel velünk a kapcsolatot, miután posztban kihirdettük a nevét.

 

 1. Nyeremény átvétele

A nyeremény átvételének részleteit a nyertessel Facebook üzenetben egyeztetjük. A nyertes köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban. A nyeremény a játék lezárása után kerül átadásra (futárszolgálat által) a nyertes számára.

 

 1. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

 

 1. Adatkezelés és adatvédelem

8.1 Tájékoztatás A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem továbbítjuk, kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra használjuk.

 

 1. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

 

 1. Vegyes rendelkezések

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra. Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

 

2022.05.20.

 

Imune Bio