Imune alga nyereményjáték szabályzat

Imune alga nyereményjáték szabályzat

1. A játék és a szervező
Jelen szabályzat az Imune.bio által kezelt Facebook oldalán futó nyereményjátékra
vonatkozik az alábbi feltételekkel.
2. Kik vehetnek részt az imune alga nyereményjátékban?
A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki
Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).
Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos
érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt
jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes
képviselője járhat el.
A nyertes személye: az, aki a nyereményjáték feltételeinek eleget tett, és a véletlenszerűen
történő sorsolás folyamán kiválasztásra került.
A Játékban a Szervező és közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.
A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a
Játékszabályzatot.
A Szervező, annak nyertesre való átruházását követően, nem vállal felelősséget a
tárgynyeremény tulajdonjogát illetően.
Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem
fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni,
illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.
A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint
történik.
A Játék időtartama: 2022.07.04.-2022.07.14. 00:00
Nyertesek száma: 1
Nyeremény: 2 doboz Greend Gold Imune alga
Eredményhirdetés: 2022.07.15. péntek 10:00-15:00 között.
3. A játék menete, érvényes nevezések
A játékban való részvétel: a játékban való részvételhez a nyereményjáték posztja alatt kell
válaszolni a Szervező által feltett kérdésre.
Sorsolás:
A Játék során a nyertesek között a 2. pontban részletezett nyeremény kerül kisorsolásra. A
nyeremény készpénzre nem válthatók és át nem ruházhatók. A nyertes nevét a Szervező
Facebook oldalán tesszük közzé legkésőbb a sorsolásra megjelölt időpontot követő 3 órán
belül. Pótnyertesek sorsolásának jogát fenntartja magának a Szervező.
A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:
§ ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;

§ ha az eredményhirdető posztra 5 munkanapon belül nem jelentkezik Szervezőnél a
Facebookon privát üzenetben
§ ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
§ egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban,
mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
§ egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon
szándékosan befolyásolni próbálja;
§ jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti

4. Játékosok és nyertes kötelezettségei
A nyertes személye: az, aki a játékban való részvétel után véletlenszerűen kiválasztásra
kerül. Elismeri, hogy a nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható. A nyertes
nevét a Szervező Facebook oldalán tesszük közzé az eredményhirdetésként megjelölt
időpontban.
5. Nyertes értesítése, nyeremény átvétel:
A nyertes Facebook üzenetben veszi fel velünk a kapcsolatot, miután posztban kihirdettük a
nevét.
6. Nyeremény átvétele
A nyeremény átvételének részleteit a nyertessel Facebook üzenetben egyeztetjük. A nyertes
köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz
eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és
a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban. A nyeremény a játék
lezárása után kerül átadásra (futárszolgálat által) a nyertes számára.
7. A Szervező felelőssége
A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos
adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy
cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy
regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel
nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak
késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk
tekintetében.
8. Adatkezelés és adatvédelem
8.1 Tájékoztatás A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás
önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem
továbbítjuk, kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra használjuk.
9. Kizárás
A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével
ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket
megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a
tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a

Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a
Játékost a Játékból.
10. Vegyes rendelkezések
A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék
időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra. Ezt a
nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe
nem hozható.
2022.07.01.
Imune Bio