1. A játék és a szervező 

Jelen szabályzat az Imune.bio által kezelt Facebook oldalán futó nyereményjátékra vonatkozik az alábbi feltételekkel. 

 1. Kik vehetnek részt a játékban? 

A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos). Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. 

A nyertes személye: az, aki a nyereményjáték feltételeinek eleget tett, és a véletlenszerűen történő sorsolás folyamán kiválasztásra került. 

A Játékban a Szervező és közeli hozzátartozói nem vehetnek részt. 

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot. 

A Szervező, annak nyertesre való átruházását követően, nem vállal felelősséget a tárgynyeremény tulajdonjogát illetően. 

Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. 

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. 

A Játék időtartama: 2024.03.04.-.-2024.10.- 00:00 

Nyertesek száma: 1 

Nyeremény: 1 doboz Blue gold imune kollagén 

Eredményhirdetés: 2024.03.11. hétfő 10:00-15:00 között. 

 1. A játék menete, érvényes nevezések 

A játékban való részvétel: a játékban való részvételhez a nyereményjáték posztja alatt kell válaszolni a Szervező által feltett kérdésre. 

Sorsolás: 

A Játék során a nyertesek között a 2. pontban részletezett nyeremény kerül kisorsolásra. A nyeremény készpénzre nem válthatók és át nem ruházhatók. A nyertes nevét a Szervező Facebook oldalán tesszük közzé legkésőbb a sorsolásra megjelölt időpontot követő 3 órán belül. Pótnyertesek sorsolásának jogát fenntartja magának a Szervező. 

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha: 

 • ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;
 • ha az eredményhirdető posztra 5 munkanapon belül nem jelentkezik Szervezőnél a Facebookon privát üzenetben 
 • ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot; 
 • egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert; 
 • egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja; 
 • jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti 
 1. Játékosok és nyertes kötelezettségei 

A nyertes személye: az, aki a játékban való részvétel után véletlenszerűen kiválasztásra kerül. Elismeri, hogy a nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható. A nyertes nevét a Szervező Facebook oldalán tesszük közzé az eredményhirdetésként megjelölt időpontban. 

 1. Nyertes értesítése, nyeremény átvétel: 

A nyertes Facebook üzenetben veszi fel velünk a kapcsolatot, miután posztban kihirdettük a nevét. 

 1. Nyeremény átvétele 

A nyeremény átvételének részleteit a nyertessel Facebook üzenetben egyeztetjük. A nyertes köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban. A nyeremény a játék lezárása után kerül átadásra (futárszolgálat által) a nyertes számára. 

 1. A Szervező felelőssége 

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. 

 1. Adatkezelés és adatvédelem 

8.1 Tájékoztatás A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem továbbítjuk, kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra használjuk. 

 1. Kizárás 

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a

Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból. 

 1. Vegyes rendelkezések 

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra. Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. 

 1. március 

Imune Bio